นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ whoscheat.com ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ได้รับทราบถึงนโยบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของผู้ใข้งานเว็บไซต์ การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใข้งานเว็บไซต์ และวิธีการที่ผู้ใข้งานเว็บไซต์จะติดต่อกับทีมงาน

1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล

‘ข้อมูลส่วนบุคคล’ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ทางเว็บไซต์ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้งาน ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ นามสกุล
 • อีเมล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook)
 • ข้อมูลส่วนบุคคล อื่น ๆ ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับทางเว็บไซต์

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

whoscheat จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง เว็บไซต์จะได้รับข้อมูลของผู้ใช้งานโดยตรงจากการลงทะเบียนเข้าใช้งาน เท่านั้น

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

whoscheat จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ผู้ใช้งานยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

whoscheat จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน หรือเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน ก่อนการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน
 2. เพื่อสื่อสาร ตอบกลับ และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งาน
 3. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

หากผู้ใช้งานไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานแก่ whoscheat อาจทำให้ whoscheat ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ในบางกรณี

4. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

whoscheat จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการเชิงบริหารจัดการ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล การสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข การนำข้อมูลไปใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนอกวัตถุประสงค์ หรือโดยไม่มีอำนาจหรือโดยมิชอบ

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานมีความเป็นอิสระในการให้ความยินยอมในการที่ whoscheat จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน whoscheat จะไม่กำหนดเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเพื่อให้เข้าถึงการรับบริการ กับ whoscheat หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นหรือเกี่ยวข้องสำหรับการใช้บริการนั้นๆ

ในกรณีที่ผู้ใช้งานเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งานใดเป็นผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือเป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การให้ความยินยอมของผู้ใช้งานต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำแทนผู้ใช้งานด้วย หากผู้จะให้ความยินยอมนั้นเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองนั้นโดยตรง

ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้งานใดเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ต้องขอความยินยอมจากผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลไร้ความสามารถหรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถนั้นแล้วแต่กรณี

whoscheat จะดำเนินการให้ข้อมูลของผู้ใช้งานนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการ ในกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้นำเข้ามาในระบบ และการเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 1. ผู้ใช้งานสามารถถอนความยินยอม โดยการติดต่อตามช่องทางที่ whoscheat จัดเตรียมไว้ตามข้อ 10
 2. ผู้ใช้งานสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ whoscheat ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 3. ผู้ใช้งานสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ผู้ใช้งานไม่ได้ให้ความยินยอม
 4. ผู้ใช้งานมีสิทธิขอรับหรือขอให้ whoscheat ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
 5. ผู้ใช้งานสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 6. ผู้ใช้งานสามารถขอให้ whoscheat ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

7. การใช้คุกกี้

 1. “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น
 2. whoscheat จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของ whoscheat ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้
  • เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของผู้ใช้งานในแพลตฟอร์มของ whoscheat ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
  • เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของผู้ใช้งาน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ผู้ใช้งานตั้งค่าไว้
  • เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อที่ whoscheat จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. ประเภทคุกกี้ที่ whoscheat ใช้
 4. คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม
 5. คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย
 6. คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มแบบไม่ระบุตัวตน และนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น
 7. คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

8. การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ whoscheat ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้ใช้งานสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการดังนี้

 1. การตั้งค่าคุกกี้ใน Chrome
 2. การตั้งค่าคุกกี้ใน Safari และ iOS
 3. การตั้งค่าคุกกี้ใน Internet Explorer
 4. การตั้งค่าคุกกี้ใน Firefox

9. การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

whoscheat ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดย whoscheat จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ whoscheat อาจจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่ whoscheat ได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบตามวิธีการที่ whoscheat เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่ whoscheat จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อ whoscheat ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งาน

10. ติดต่อเรา

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถติดต่อ whoscheat หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

Email : [email protected]

Facebook Page : whoscheatthailand